Vers van de pers

Hoe beleggers met minder informatie beter kunnen presteren

Dankzij internet, onze telefoons en zelfs onze horloges zijn we niet alleen meer verbonden met elkaar, maar krijgen we ook meer informatie dan ooit tevoren. En dat zorgt er niet automatisch voor dat we de beste keuzes maken: een bericht op Twitter kan al een beurskrach veroorzaken. Maar dankzij de big data-analyse van ons sociale gedrag kunnen we nu onze informatiestromen echter zo sturen dat we juist betere ideeën, productievere organisaties en creatievere steden krijgen.
Door alledaagse situaties als ‘levend laboratorium’ te gebruiken ontdekte Alex Pentland hoe beleggers een significant beter rendement halen als ze gericht informatie wordt ontzegd. Lees hier het stuk uit Sociale Big Data waar hij uitlegt hoe dat in zijn werk gaat:

***

Eerst enige achtergrond: eToro is een online handelsplatform voor daghandelaren. Het interessantste aspect van dit platform is wellicht dat er een sociaal-netwerkplatform aan vastzit dat OpenBook wordt genoemd. In OpenBook kunnen gebruikers van het sociale netwerk eenvoudig de orders, portfolio’s en resultaten uit het verleden van andere gebruikers opzoeken, maar ze kunnen niet zien wie zich laat leiden door het voorbeeld van andere gebruikers.

In eToro kunnen gebruikers twee hoofdsoorten orders plaatsen:

- Afzonderlijke transactie: een normale order van zichzelf plaatsen.

- Sociale transactie: een order plaatsen die een enkele transactie van een andere gebruiker exact navolgt, of automatisch alle transacties van een andere gebruiker navolgen.

De meeste gebruikers maken hun handelsideeën openbaar om andere mensen in staat te stellen hun voorbeeld te volgen. Ze kunnen aardig wat verdienen door hun transacties openbaar te maken in OpenBook, want elke keer dat iemand besluit het voorbeeld van een andere gebruiker te volgen, krijgt die laatste van eToro een klein bedrag uitgekeerd. Doorgaans volgen gebruikers verschillende andere gebruikers.

In 2011 verzamelden we een aantal maanden data over Euro/Dollar-transacties van 1,6 miljoen gebruikers van eToro. Door deze dataverzameling konden we bijna 10 miljoen financiële transacties onderzoeken. Dit voorbeeld is zo fascinerend en belangrijk omdat je het sociaal leren in de praktijk kunt meten, omdat je het effect dat dit leren op de handelingen van mensen heeft kunt volgen en omdat je kunt meten of hun handeling winstgevend is of niet. Kortom, dit netwerk geeft ons een allesomvattende kijk op sociaal leren; dat wil zeggen, we kunnen zien hoe de gedetailleerde uitwisselingen tussen individuen zowel hun gedrag als het uiteindelijke financiële resultaat beïnvloeden. Er zijn weinig tot geen andere dataverzamelingen waarin je sociale exploratie zo duidelijk kunt waarnemen en zo goed kunt vaststellen welke patronen van sociaal leren het best werken.

In figuur 2 zie je het patroon van sociaal leren onder de gebruikers van eToro: elke punt laat zien welke gebruiker (horizontale as) welke andere gebruiker (verticale as) kopieerde. Het allesomvattende overzicht in figuur 2 is iets wat geen enkel mens ooit ziet: het totale patroon van leren.

Het opvallendst aan figuur 2 is wellicht dat er nog veel witte ruimte tussen de punten is. Dat betekent dat de meeste gebruikers slechts een paar anderen navolgen, en dat veel gebruikers helemaal niemand kopiëren. Wat je hier ziet, is en sociaal netwerk met schaarse verbindingen tussen individuele handelaren en de mensen die ze navolgen. Dit heeft tot resultaat dat nieuwe handelsstrategieën zich van gebruiker naar gebruiker over het sociale netwerk voortplanten wanneer individuele handelaren besluiten een andere gebruiker te kopiëren, en zij op hun beurt door andere handelaren worden gekopieerd.

Uit deze figuur wordt ook duidelijk dat er veel variatie is in de hoeveelheid sociaal leren die plaatsvindt. Eén gebied is vrijwel volledig bedekt met punten; hier bevindt zich een dicht netwerk van sociaal leren onder de handelaren. Het tweede gebied, dat met slechts weinig punten, laat zien dat er onder deze handelaren vrijwel geen sprake is van sociaal leren. Het grootste deel van figuur 2 bevat echter een middelmatig aantal punten, en dat betekent dat de meeste handelaren wat betreft sociaal leren ergens tussen deze twee uitersten zitten.

Wat betekent dit voor individuele handelaren? Sommige mensen hebben duidelijk weinig gelegenheid voor sociaal leren omdat ze te weinig contact met anderen hebben. Anderen worden omringd door een web van feedbacklussen, zodat ze telkens uitsluitend dezelfde ideeën horen, terwijl de meeste gebruikers een middelmatig aantal gelegenheden voor sociaal leren hebben. Iedere persoon die op eToro handelt, heeft een ander exploratiepatroon en dientengevolge een andere verzameling ideeën om mee te werken.

DE IDEEËNSTROOM

Welke patronen van exploratie en sociaal leren leveren de beste resultaten op? We ontdekten het antwoord toen we in een grafiek alle winsten van de handelaren uitzette tegen de snelheid van de ideeënstroom onder de handelaren; dat wil zeggen, de snelheid waarmee nieuwe handelsstrategieën zich van gebruiker naar gebruiker over het sociale netwerk verspreiden wanneer individuele handelaren besluiten een andere gebruiker te kopiëren, en deze handelaren op hun beurt door andere handelaren worden gekopieerd.

Figuur 3 laat zien hoe de winst op investeringen varieert met de snelheid van de ideeënstroom binnen het sociale netwerk van eToro. In deze figuur is elke punt het gemiddelde resultaat van alle sociale handelaren binnen eToro, berekend over een etmaal.

Alles bij elkaar werden bijna 10 miljoen transacties gebruikt om de data in deze grafiek te berekenen. De snelheid van de ideeënstroom is uitgezet op de horizontale as, terwijl op de verticale as de winsten op de investeringen worden vergeleken, gecorrigeerd voor de effecten van algemene schommelingen in de markt.

Als we naar de snelheid van de ideeënstroom binnen het sociale netwerk van eToro kijken, zien we dat deze sterk uiteenloopt, van geïsoleerde individuele handelaren aan de ene kant tot handelaren die gevangenzitten in een echokamer aan de andere kant. Een blik op de winstgevendheid van de geïsoleerde handelaren, de echokamer en de tussenliggende groepen leert ons dat het effect van sociaal leren enorm is. Wanneer handelaren het juiste evenwicht en de juiste verscheidenheid aan ideeën in hun sociale netwerk hebben, neemt hun winst op investeringen toe met 30 procent ten opzichte van individuele handelaren.

In deze digitale handelsomgeving ligt de wijsheid van de groep tussen de uitersten van isolatie en het kuddegedrag dat we zien wanneer het sociale netwerk een echokamer is. Sociaal leren, oftewel het navolgen van succesvolle mensen, levert in deze tussenliggende zone werkelijk voordeel op. In latere hoofdstukken zullen we dit idee van groepswijsheid ook zien binnen bedrijven, steden en sociale instituties.

Dit effect komt niet als een verrassing; er zijn aanwijzingen voor in troepen apen en kleine groepen mensen;  het wordt ook gezien bij simulaties van netwerken van machine-leeralgoritmen en in wiskundige modellen van sociaal leren. Erez Shmueli, Yaniv en ik ontdekten dat een gemeenschap van sociaal lerende mensen spontaan een zogenaamd schaalvrij fractaal netwerk vormen – een netwerk waarvan de verbindingen systematisch meer divers zijn dan louter toevallig – en daarnaast dat de verbindingen in het netwerk in de loop der tijd op deze zelfde schaalvrije fractale manier veranderen. Wanneer het patroon van verbindingen tussen sociaal lerende mensen optimaal wordt, heeft dat een spectaculaire verbetering van de prestaties van de gehele groep tot gevolg en zal uit ideeën wijsheid ontstaan.

Wat is de ideeënstroom dan precies? De verspreiding van een idee door een sociaal netwerk is te vergelijken met de verspreiding van de griep. In het geval van het griepvirus is er bij elke uitwisseling tussen een geïnfecteerd persoon en een nog niet geïnfecteerd  persoon een zekere kans dat het griepvirus deze laatste zal infecteren.

Als er veel interactie is en de nog niet geïnfecteerde persoon is vatbaar voor het virus, dan zal hij waarschijnlijk griep krijgen. Zijn de meeste mensen vatbaar, dan zal het virus zich uiteindelijk door vrijwel de gehele populatie verspreiden. Bij de ideeënstroom verloopt het hetzelfde. Als er veel interactie is tussen iemand die een bepaalde vorm van gedrag vertoont (het rolmodel) en een nieuw persoon, en als die nieuwe persoon ontvankelijk is, dan zal dit nieuwe idee waarschijnlijk wortel schieten en het gedrag van de nieuwe persoon zal veranderen. Of iemand ontvankelijk is, hangt af van verschillende factoren. Enkele factoren zijn: punten van overeenkomst tussen het rolmodel en de nieuwe persoon, zodat het nieuwe gedrag waarschijnlijk nuttig is; een grote mate van vertrouwen tussen het rolmodel en de nieuwe persoon; en de samenhang tussen het nieuwe idee en eerder aangeleerd gedrag. Dientengevolge is de ideeënstroom soms vrij traag, heel anders dat de virale marketing waar reclamebureaus het graag over hebben.

Onze maat voor de ideeënstroom is dus de kans dat het gedrag van een persoon zal veranderen wanneer er een nieuw idee is opgedoken in zijn grotere sociale netwerk. Het is te vergelijken met de kans dat je griep krijgt tijdens een griepepidemie – alleen verspreiden ideeën zich doorgaans niet over zo’n grote afstand en niet zo snel als de griep. We hebben zelfs uitsluitend op een betrouwbare manier een supersnelle ideeënstroom in gang kunnen zetten door gebruik te maken van sociale-netwerkprikkels, zoals je in de hoofdstukken hierna zult zien.

DE IDEEËNSTROOM EN BESLUITVORMING

Uit dit voorbeeld van eToro blijkt dus zeer duidelijk dat de snelheid van de ideeënstroom een beslissende maatstaf is voor het functioneren van het sociale netwerk bij het verzamelen en verfijnen van beslissingsstrategieën.

[...]

Helaas kan dit ook leiden tot te veel vertrouwen en groepsdenken, omdat het mechanisme van het sociaal leren de besluitvorming alleen verbetert wanneer mensen over uiteenlopende individuele informatie beschikken. In situaties waarin de externe informatiebronnen (bijvoorbeeld tijdschriften, tv, radio) te veel op elkaar gaan lijken, wordt groepsdenken dus een reëel gevaar.

Dit zie je ook als er in het sociale netwerk feedbacklussen zijn en dezelfde ideeën rondgaan en telkens weer terugkomen. Omdat ideeën meestal enigszins veranderen wanneer ze van persoon naar persoon gaan, worden ze mogelijk niet herkend als herhalingen van dezelfde ideeën. Je denkt al snel dat iedereen onafhankelijk van elkaar tot vergelijkbare strategieën is gekomen en krijgt opnieuw meer vertrouwen dan gerechtvaardigd is. Dit te grote vertrouwen dat in een echokamer ontstaat, is een bron van rages en speculatieve zeepbellen.

Soms heeft een echokamersituatie nare gevolgen, iets wat vaak het geval is bij speculatieve zeepbellen of paniek op de beurs. Het gebied met veel feedbacklussen in figuur 2 is in feite een soort speculatieve zeepbel. Het bleek dat een handelaar in Letland lange tijd achter elkaar veel winst boekte, en na verloop van tijd begonnen mensen hem te kopiëren, vervolgens begonnen andere mensen de kopieerders te kopiëren, enzovoorts. Door sociaal leren ontstond snel en ongemerkt een grote ‘organisatie’ die de Letlandse strategie toepaste.

Omdat de handelaren niet het hele netwerk van sociale relaties konden zien, wisten ze echter niet dat ze allemaal één handelaar in Letland kopieerden. Ze dachten dat ze het voorbeeld van een aantal verschillende ‘goeroes’ volgden die op een of andere manier ieder afzonderlijk een vergelijkbare strategie hadden bedacht.

Omdat het leek alsof de strategie van alle kanten werd onderschreven, kregen deze handelaren er te veel vertrouwen in. Helaas verliezen ook alle goeroes na verloop van tijd, en voor de mensen met een portfolio die volledig was gebaseerd op de transacties van deze ene Letse handelaar liep het uit op een ramp. De bel barstte.

NETWERKEN BIJSTUREN

Omdat de ideeënstroom de variabelen van de structuur van een sociaal netwerk, de mate van sociale invloed tussen mensen en de individuele ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën in aanmerking neemt, kan hij ook een andere belangrijke rol spelen: hij kan op een betrouwbare manier voorspellen hoe de prestaties van alle mensen in het netwerk zullen veranderen wanneer een van deze variabelen wordt aangepast. Dit wiskundig afgeleide concept van de ideeënstroom stelt ons dus ook in staat om sociale netwerken ‘bij te sturen’, zodat er betere besluiten kunnen worden genomen en betere resultaten kunnen worden behaald.

Wat kan er bijvoorbeeld worden gedaan wanneer de ideeënstroom te waterig en te langzaam wordt of te dik en te snel? In de financiële wereld van eToro bleek dat we de ideeënstroom tussen mensen kunnen aanpassen door individuele gebruikers kleine prikkels of porretjes te geven waardoor geïsoleerde handelaren zich meer met anderen inlieten en mensen die te veel aan elkaar klitten minder met elkaar omgingen en buiten hun huidige contacten op onderzoek uitgingen.

In een experiment met de investeerders van eToro hebben Yaniv Altshuler en ik met behulp van deze methode het sociale netwerk bijgestuurd zodat het in het gezonde gebied van de wijsheid van de groep bleef. Het resultaat was dat handelaren voldoende verschillende gelegenheden voor sociaal leren hadden, maar niet gevangen kwamen te zitten in een echokamer, waar ten gevolge van feedbacklussen dezelfde ideeën eindeloos blijven rondzingen. Door deze aanpassing konden we de rentabiliteit van álle sociaal lerende handelaren met meer dan 6 procent vergroten en daarmee hun rentabiliteit verdubbelen.

In dit voorbeeld konden we door het netwerk bij te sturen de echokamer afbreken, zodat strategieën die op dat moment populair waren minder gingen rondzingen en nieuwe strategieën de kans kregen om aan te slaan. Nadat we de snelheid van de ideeënstroom hadden verlaagd om een grotere verscheidenheid mogelijk te maken, ging het netwerk weer optimaal functioneren en werden er gemiddeld betere resultaten behaald. Door het bijsturen van het netwerk middels het beheren van ideeënstromen werden doorsneehandelaren – vaak de verliezers in ons huidige financiële systeem – veranderd in winnaars. Een goede ideeënstroom vertaalt zich in geld, in financiële netwerken, maar ook (zoals je in de hoofdstukken hierna zult zien) in bedrijven en steden.

Afgezien van het netwerk van eToro kunnen ook allerlei andere netwerken worden bijgestuurd. We hebben dezelfde netwerkstructuren gezien bij journalistieke bronnen (zodat je kunt bepalen of journalisten alle kanten van een verhaal te horen krijgen), financiële controles (zodat je kunt nagaan of alle oorzaken van fraude in aanmerking zijn genomen) en reclamecampagnes (waardoor je kunt controleren of de meningen van klanten die zijn meegewogen afkomstig zijn uit voldoende uiteenlopende groepen).

Een voorbeeld van de kracht van Sociale Big Data: Efficiëntere ontwikkelingshulp

Op 1 mei 2013 werd ‘s werelds eerste grote gemeenschappelijke dataverzameling onthuld: het Data 4 Development-project (D4D). Hiervoor werden alle mobiliteits- en belpatronen van alle inwoners van de hele Ivoorkust gedurende 1 jaar verzameld, en rapporteerden 90 onderzoeksorganisaties vanuit de hele wereld de honderden resultaten van hun analyse ervan.

Een voorbeeld van het gebruiken van de D4D-data voor het maatschappelijk nut is het in kaart brengen van etnische grenzen. Onderzoekers waren nu in staat deze grenzen lokaliseren, omdat ze konden tracken dat etnische groepen veel meer binnen hun eigen groep communiceren dan met anderen. Hoewel we weten dat etnisch geweld vaak ontstaat langs deze grenzen, waren overheden en hulporganisaties vaak onzeker over de geografie van de sociale gevarenzones. En aangezien onderlinge politieke onenigheden in een land het voornaamste obstakel zijn voor verdere ontwikkeling, is het begrijpen van deze afzonderlijke sociale regio’s en de mate waarin ze afhankelijk zijn van elkaar, de eerste stap voor efficiëntere ontwikkelingshulp.

De alles-wat-de-bank-je-niet-vertelt-over-succesvol-beleggen-avond

Waarschuwing: deze avond kan blijvende vermogensgroei veroorzaken.

Wat te doen met je geld nu de rente op het laagste niveau sinds 1540 is beland? Is de aandelenbeurs overgewaardeerd? Wat gaat er met inflatie gebeuren? En heb je het antwoord op deze vragen eigenlijk wel nodig om te beleggen?

Op 25 september gaan Nobelprijswinnaar Robert C. Merton en de auteurs van De beleggingsillusie, Marius Kerdel en Jolmer Schukken, onder andere op deze vragen in. Ze geven inzicht in hoe de beleggingsindustrie werkt, beschrijven de valkuilen, prikken illusies door en bespreken de basis van verstandig beleggen. De avond zal geleid worden door journaliste Esther van Rijswijk.

RESERVEER HIER JE PLAATSEN VOOR DEZE AVOND

DETAILS

Datum: 25 september

Tijdstip: 20.00 uur

Toegang: gratis, maar reserveren is verplicht – tijdig reserveren wordt aangeraden

Voertaal: Engels

Locatie: De Nieuwe Poort | Claude Debussylaan 2 | 1082 MD Amsterdam

OVER DE SPREKERS

Robert C. Merton is een Nobelprijswinnaar voor de economie (1997) en professor aan MIT (Boston, VS). Hij is bekend van zijn werk over de waardering van opties en is specialist op het gebied van innovatieve pensioenoplossingen.

Marius Kerdel en Jolmer Schukken zijn beiden econoom. Na een internationale carrière in de financiële sector besloten ze, uit ontevredenheid met het traditionele vermogensbeheer, op zoek te gaan naar een wetenschappelijk onderbouwd alternatief. In De beleggingsillusie staan de lessen van hun zoektocht.

Esther van Rijswijk is journalist, econoom en co-founder van Mattermap. Ze schreef bijna 10 jaar voor Elsevier, was correspondent in Londen voor Elsevier en RTL Nieuws, presenteerde een debatprogramma bij BNR en schreef columns voor HP/De Tijd.

OVER DE BELEGGINGSILLUSIE

In De beleggingsillusie wordt beschreven hoe banken en beleggingsfondsen geld verdienen door een geraffineerde illusie in stand te houden. Dat gaat ten koste van beleggers die vaak, zonder het te beseffen, meer dan de helft van hun opgebouwde vermogen kwijtraken aan hun financiële ‘helpers’. Op vlotte en heldere wijze helpenMarius Kerdel en Jolmer Schukken je die illusie te doorzien en brengen ze je terug naar de basis van goed beleggen. Ook bieden ze een praktische en voor iedereen toegankelijke oplossing: drie regels om je vermogen eenvoudig en verstandig te laten groeien.

Voor meer informatie ga naar: www.beleggingsillusie.nl

PARKEREN & VERVOER

De Nieuwe Poort ligt naast Station Amsterdam Zuid, en vlak naast de Mahler Q-Park garage (Aaron Coplandstraat 8, € 2 per 19 minuten). De Claude Debussylaan zelf is niet toegankelijk voor auto’s. Op 5 minuten loopafstand van De Nieuwe Poort is ook parkeergelegenheid bij de Amsterdam RAI (P15) op de Beethovenstraat, waar het vanaf 19:00 uur ’s avonds gratis parkeren is. Met het openbaar vervoer is Station Amsterdam Zuid vanaf Amsterdam Centraal te bereiken via tram 5 of metro 51.

Terug in de collegebanken met Verhoeven

2 oktober start aan de HOVO Academie in Tilburg een reeks lezingen van niemand minder dan Henk Verhoeven. Verhoeven, auteur van het boek Oerganisatie, neemt je in de lezingen mee op een intrigerende reis: van Darwin tot internet, van parasiet tot homo coöperativus.

Meld je hier aan voor deze fantastische collegereeks!

Drs. Henk Verhoeven (1963) is organisatiepsycholoog en als docent Toegepaste Psychologie werkzaam op de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Voorheen werkte hij ruim twintig jaar als consultant in het bedrijfsleven. Hij publiceerde verschillende boeken over psychologie, personeelsselectie en assessement, maar ook over border collies en sheepdogtrialling, één van zijn andere passies.

Je kán de weg vragen, maar het hoeft niet:

VOOR DE LIJST MET ALLE BESCHIKBARE STEDENGIDS-APPS, KIJK HIER

Allemaal beestjes favoriete populair-wetenschappelijke boek van het jaar

Kennislink.nl heeft Allemaal beestjes: Hoe bacteriën ons gezond houden van Jop de Vrieze uitgeroepen tot het favoriete populair-wetenschappelijke boek van het jaar!

Redactieleden van Kennislink.nl nomineerden deze zomer hun favoriete boeken van het afgelopen jaar, waarna het publiek kon stemmen. Allemaal beestjes van Jop de Vrieze, genomineerd door Anne van Kessel, werd met ruime voorsprong gekozen. Allemaal beestjes versloeg daarmee 12 andere titels zoals Think like a freak, Nobel op de kaart en Een stok om mee te denken.

Uit de nominatie:

Allemaal beestjes is een erg goed geschreven boek, dat niet alleen mooie verhalen bevat, maar ook vol met nieuwe inzichten staat, die goed onderbouwd zijn met meer referenties dan een gemiddeld proefschrift.’ – Anne van Kessel, redacteur biologie

Van Allemaal beestjes, dat afgelopen mei bij Maven Publishing is verschenen, is inmiddels reeds de 4e druk ingezet. Jop de Vrieze is veelvuldig met zijn boek in de media geweest, en binnenkort is hij o.a. te gast bij Koffietijd om over al onze beestjes te praten. Kennislink.nl is de grootste, populair-wetenschappelijke website in het Nederlands taalgebied, en bereikt 2,7 miljoen unieke bezoekers per jaar.

Economie en evolutiebiologie: een vruchtbaar huwelijk

De economische wetenschap probeert haar reputatie als solide wetenschap te herwinnen die door de crisis een knauw heeft gekregen. Er wordt dan ook meer dan vroeger over de grenzen van het vakgebied heen gekeken. Volgens psycholoog Henk Verhoeven kan vooral de evolutiebiologie een nuttige rol spelen om de economie beter te begrijpen. Er gebeurt wel een en ander in de economische wetenschap op dit terrein maar het blijft hoofdzakelijk beperkt tot het gebruik van metaforen uit de evolutiebiologie. Volgens Verhoeven moet men dit stadium voorbij om echt van de kennis van deze wetenschap te profiteren.

Henk Verhoeven is arbeids- en organisatiepsycholoog en auteur van het boek Oerganisatie. Lees hier het hele artikel.

Wat je hoort ben je zelf: misheard lyrics

misheard-song-adele

Roos Vonk: ‘Toen ik klein was, zong ik mee met Engelse liedjes die ik niet verstond. Net als veel mensen maakte ik mijn eigen brabbeltaaltje van de onbekende Engelse woorden. Op latere leeftijd blijf je dat doen bij songteksten die je niet kan verstaan of die uit betekenisloze klanken bestaan. Als ik ‘State of independence’ van Donna Summer hoor, waar het koor drie keer ritmisch zingt Shablamidi, shablamida, dan is dat in mijn hoofd altijd: Ze komme nie, ze komme wel.

Inmiddels zijn dergelijke misheard lyrics een populair gespreksonderwerp. Op internet is er de site www.kissthisguy.com, genoemd naar het mis-verstane ‘Kiss the sky’ van Jimi Hendrix; De wereld draait door heeft de rubriek Mama Appelsap, naar de laatste strofe van Ma ma se, ma ma sa, ma ma coo sa in ‘Wanna be starting something’ van Michael Jackson. In de talkshow van Jimmy Fallon bleek iemand deze zelfde tekst te horen als: ‘I’m ashamed of the sight of my mocasins’ – een wereld van verschil met Mama Appelsap, maar je kunt ze er echt allebei op zingen, probeer het maar eens.

Dit laat mooi zien hoe je eigen taal van invloed is op wat je hoort; een Amerikaan zou natuurlijk nooit ‘appelsap’ horen. Ook je eigen ervaringen spelen een rol, zag ik aan een voorbeeld bij een andere aflevering van Jimmy Fallon: het begin van een nummer van de Beach Boys dat Barbara Ann blijkt te heten Read the rest of this entry »

De foto’s bij In Einsteins achtertuin

Amanda Gefter beschrijft in In Einsteins achtertuin het waargebeurde verhaal van hoe ze van garderobemeisje in een New Yorkse nachtclub uitgroeit tot een gerenommeerd wetenschapsjournalist. Het begint op haar 15e in een Chinees restaurant, ergens in een buitenwijk in Philadelphia, als haar vader haar een ogenschijnlijk eenvoudige vraag stelt: ‘Hoe zou je “niets” definiëren?’

Het daaropvolgende gesprek betekent het begin van hun decennialange queeste waarin ze samen op zoek gaan naar antwoorden op de grootste mysteries van het universum. Ze verslinden alle beschikbare boeken over het onderwerp, bluffen zich onder valse voorwendselen naar binnen bij natuurkunde-congressen en leggen daar beroemde denkers zoals John Wheeler, Leonard Susskind en Stephen Hawking het vuur aan de schenen. Hieronder vind je het bewijs van haar unieke verhaal, en kun je de foto’s bekijken van alle plekken die Amanda en haar vader hebben aangedaan tijdens hun zoektocht naar de Ultieme Werkelijkheid.

——————————————————————————————————————————————————————————